La CRAE, Centre Residencial d’Acció Educativa ofereix atenció a nens i nenes de 6 a 18 anys amb discapacitat intel·lectual. Aquests estàn derivats de la Direcció General d’Atenció a la infància i l’adolescència.

La llar es troba ubicada al districte de Nou Barris, en una casa de dues plantes amb jardí, i amb una capacitat per a 14 nens.

Depèn de la Fundació Jacinta Sastrada i té un conveni amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Objectius generals de la Fundació Jacinta Sastrada  Descripció i objectius del servei

L’objectiu principal del servei és acollir a nens/es en un ambient d’afecte, comprensió i seguretat. Sobtretot a l’hora que satisfer les necessitats del nen pel que fa a educació integral, tenir cura de la seva salut física i psíquica i vetllar per el desenvolupament harmoniós de la seva persona.

Objectius específicas de la Fundació Jacinta Sastrada  Objectius específics

Els objectius específics es classifiquen en:

  • Segons fan referència al centre i poden ser: acció educativa individual o grupal, organització i funcions de l’equip humà, normativa, RRI, organització econòmica y relacions externes.
  • O segons fan referència al menor com poden ser: l’aspecte socio-familiar, emocional, afectiu, intel·lectual o d’aprenentatge, de vida quotidiana, lleure o l’aspecte sanitari.

Metodologia  Organització:

És un servei obert els 365 dies de l’any.

El servei s’organitza a partir d’un projecte educatiu de centre que comprèn:

  1. Principis Bàsics: educatius, integració social, responsabilitat, participació, autonomia, educació integral i compensadora, educació dels valors, etc.
  2. Principis Evaluatius: responsabilitat, col·laboració, competències parentals,interès superior del menor, etc.

Aquest projecte educatiu defineix la línia pedagògica i metodològica del centre, en quan a les estratègies d’intervenció educatives. Amb aspectes que tenen en compte: els valors i normes, processos d’acollida, estada i desinternament, vida quotidiana, resolució de conflictes, etc.

Equip de la Fundació Jacinta Sastrada  Equip Professional:

El servei compta amb un equip d’educadors amb diplomatura universitària d’educació social. Cada infant té assignat un educador com a figura de referència al llarg de la seva estada al centre, que serà el seu educador-tutor. Aquest serà responsable del seu pla de treball individual. I per tant haurà de recollir, integrar i aportar l’observació pròpia a la resta del equip educatiu.

L’equip es compon de:

  • 1 director/a
  • 6 educadors/as/tutors
  • 2 educadors/as servei de nit
  • 1 servei de neteja

La distribució del personal es fa per torns de matí, tarda i nit, caps de setmanes, festius i vacances.

L’equip d’educadors es reuneix quinzenalment per tal de fer un seguiment. Aquest seguiment és tan del programa anual, com dels programes específics del centre. Així com de la programació de les activitats per garantir una òptima atenció i fer el seguiment de cada usuari.

Es realitzen reunions trimestrals amb el SESMIJ, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris per a fer el seguiment dels usuaris pel que fa a la salut mental.

S’elabora i es segueix un Programa Educatiu Individual per a cada noi/a.

Horaris  Horaris de funcionament:

L’horari de funcionament del CRAE és de continuat i, per tant, de 0h a 24h els 365 dies de l’any.

  • L’horari de visites als usuaris és: _______ . Cal anunciar prèviament la visita, trucant al telèfon de la Residència.
  • Els caps de setmana aquells que desitgen, i les famílies ho sol·liciten,  marxen a casa de divendres a diumenge, i els horaris de sortida i retorn són: _______ , tant per sortir els divendres com per retornar els diumenges.

En casos excepcionals, també es podran acordar amb la Direcció del centre, horaris i/o dies de sortida diferents als establerts. Cal recordar que aquestes sortides estan sotmeses al criteri de l’equip tècnic i d’atenció directa. Per tant, es recomana al familiar que s’asseguri haver acordat la sortida abans de passar a recollir l’usuari/ària.

Contacte

Contacte Fundació Jacinta Sastrada

Fundació Jacinta Sastrada

Carrer Amilcar, 36. 08031 Barcelona

Tel. 933 58 03 01
fundacio@sastrada.org