Benvinguts al Portal de Transparència de la Fundació pro discapacitats intel·lectuals Jacinta Sastrada. Aquí hi trobareu la informació que us ajudarà a conèixer més i millor la nostra entitat: allò que fem i com ho fem.

Dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Informació institucional:

Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaEstatuts

Escriptura de constitució
Adaptació dels estatuts
Resolució i adaptació

Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaÒrgans de govern

Resolució modificació

Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaOrganigrama
Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaMemòries
Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaCodi Ètic

Codi Ètica

Informació econòmica:

Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaComptes Anuals

Memòria 2019

Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaPressupost
Estatuts de la Fundació Jacinta SastradaContractació Pública