Missió

Oferir els recursos i suports necessaris adaptats a les necessitats de les persones que atenem. Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim desenvolupament de les capacitats de la persona. Respectant i fomentant la individualitat i la normalització en el context social en el que es desenvolupa.

Visió

La Fundació es una entitat compromesa amb les persones amb discapacitat i llurs famílies. Per aquesta raó treballa en la defensa dels drets i el reconeixement de les necessitats com a ciutadans, fent que les institucions públiques també es comprometin a vetllar pels seus interessos.

Valors

  1. Compromís i Responsabilitat amb totes les persones que conformen l’entitat. Persones ateses, famílies i professionals.
  2. El Respecte i la Confiança són valors imprescindibles per construir una societat més justa i humanitària.
  3. La Qualitat i l’aposta per les coses ben fetes. La millora continua i la innovació en la gestió.
  4. La Transparència: la Fundació gestiona amb les Administracions Públiques els serveis de l’entitat, així com els comptes i patrimoni de les persones que tenim a càrrec en el suport de la seves capacitats. Aquesta tasca la realitzem amb rigor i complint sempre els principis generals comptables. Regularment es donen a conèixer aquests exercicis comptables als òrgans pertinents (Protectorat, Administració, Fiscalia, etc.), de manera que la societat pugui tenir plena garantia de la tasca realitzada.
  5. L’Eficàcia: destinem tots els recursos al compliment dels objectius amb la finalitat de ser una entitat útil que aporta valor a la societat. L’entitat disposa d’un CODI ÈTIC.