En l’actualitat el Servei de Suport per a la Capacitació Jurídica està en procés d’adaptació a la Llei 8/2021, del 2 de juny. Per la qual es reforma la legislació civil i processal actual pel que fa al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

La reforma pretén adequar la normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. I que s’eliminin de l’àmbit de la discapacitat la tutela, la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada.

En la nova regulació, quan el menor amb discapacitat arriba a la majoria d’edat, se li presten els suports que necessita. De la mateixa manera i pel mateix mitjà que qualsevol adult que els requereixi.

La Fundació Jacinta Sastrada manté el Servei de Tutela mentre duri aquesta adaptació.

El Servei de Tutela va adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual que requereixen de suports en diverses àrees. Com són l’àrea social, l’econòmica, o l’assistencial. Bé per voluntat expressa de la família, o bé a proposta de la Comissió de Tutela de la Generalitat de Catalunya.

La revisió sobre la nostra intervenció vindrà determinada perquè la persona cuidadora, o entitat que presti suport, ho ha de fer respectant i escoltant els desitjos i voluntats de la persona amb discapacitat, i les seves preferències. Per aquesta raó, caldrà elaborar eines per ajudar-la en la comprensió, valoració i informació de la seva presa de decisions. I que així pugui expressar els seus interessos i preferències.

Per això, el nostre objectiu segueix sent la protecció integral de la persona amb discapacitat amb una atenció eficaç. No només del seu patrimoni, sinó principalment de la seva persona. I vetllem perquè aquestes persones tutelades rebin el suport necessari per desenvolupar una vida plena i digne.

Objectius generals de la Fundació Jacinta Sastrada  Objectius generals

Vetllar per el benestar de les persones assistides (tutelades) atenent les necessitats de manera individualitzada. Per aquest motiu s’elabora un Pla d’Atenció Individual, que cerca els recursos i suports adequats a cada usuari/usuària. Afavorint recuper el màxim grau d’autonomia, personal i social. I així facilitar el desenvolupament global (social, intel·lectual, etc.) de la persona amb discapacitat.

Objectius específicas de la Fundació Jacinta Sastrada  Objectius específics

  • Vetllar pel patrimoni i una adequada administració dels béns de la persona tutelada.
  • Afavorir l’atenció individualitzada en totes les dimensions.
  • Seguir el pla de treball individualitzat.
  • Facilitar el desenvolupament de les seves habilitats i fomentar els hàbits d’autonomia personal i social.
  • Procurar donar sempre una atenció afectiva.

Metodologia  Metodologia:

Connexió i coordinació entre els serveis i els professionals que tenen cura de la persona. A partir de reunions periòdiques amb els diferents agents implicats en el seguiment.

S’afavoreix la implicació de la persona usuària, fent que participi en aquestes reunions. On pot opinar i expressar les seves necessitats i interessos. I treballar per dur a terme les seves propostes.

Es treballa a partir d’un programa individual:

  • Es programen visites periòdiques quinzenals amb la persona tutelada, per fer un seguiment personal i un acompanyament afectiu.
  • Entrevistes individuals amb la família, segons la persona.
  • Reunions de seguiment amb el Servei de Llar.
  • Reunions amb el Servei d’Atenció Diürna.
  • Seguiment mèdic i especialistes.
Contacte Fundació Jacinta Sastrada

Fundació Jacinta Sastrada

Carrer Amilcar, 36. 08031 Barcelona

Tel. 933 58 03 01
fundacio@sastrada.org