En l’actualitat el Servei de Suport per a la Capacitació Jurídica està en procés d’adaptació a la Llei 8/2021, del 2 de juny. Per la qual es reforma la legislació civil i processal actual pel que fa al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

La reforma pretén adequar la normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. I que s’eliminin de l’àmbit de la discapacitat la tutela, la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada.

En la nova regulació, quan el menor amb discapacitat arriba a la majoria d’edat, se li presten els suports que necessita. De la mateixa manera i pel mateix mitjà que qualsevol adult que els requereixi.

La Fundació Jacinta Sastrada manté el Servei de Tutela mentre duri aquesta adaptació.

El Servei de Tutela va adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual que requereixen de suports en diverses àrees. Com són l’àrea social, l’econòmica, o l’assistencial. Bé per voluntat expressa de la família, o bé a proposta de la Comissió de Tutela de la Generalitat de Catalunya.

La revisió sobre la nostra intervenció vindrà determinada perquè la persona cuidadora, o entitat que presti suport, ho ha de fer respectant i escoltant els desitjos i voluntats de la persona amb discapacitat, i les seves preferències. Per aquesta raó, caldrà elaborar eines per ajudar-la en la comprensió, valoració i informació de la seva presa de decisions. I que així pugui expressar els seus interessos i preferències.

Per això, el nostre objectiu segueix sent la protecció integral de la persona amb discapacitat amb una atenció eficaç. No només del seu patrimoni, sinó principalment de la seva persona. I vetllem perquè aquestes persones tutelades rebin el suport necessari per desenvolupar una vida plena i digne.

Objectius generals:

Vetllar per el benestar de les persones assistides (tutelades) atenent les necessitats de manera individualitzada. Per aquest motiu s’elabora un Pla d’Atenció Individual, que cerca els recursos i suports adequats a cada usuari/usuària. Afavorint recuper el màxim grau d’autonomia, personal i social. I així facilitar el desenvolupament global (social, intel·lectual, etc.) de la persona amb discapacitat.

Objectius específics:

  • Vetllar pel patrimoni i una adequada administració dels béns de la persona tutelada.
  • Afavorir l’atenció individualitzada en totes les dimensions.
  • Seguir el pla de treball individualitzat.
  • Facilitar el desenvolupament de les seves habilitats i fomentar els hàbits d’autonomia personal i social.
  • Procurar donar sempre una atenció afectiva.

Metodologia:

Connexió i coordinació entre els serveis i els professionals que tenen cura de la persona. A partir de reunions periòdiques amb els diferents agents implicats en el seguiment.

S’afavoreix la implicació de la persona usuària, fent que participi en aquestes reunions. On pot opinar i expressar les seves necessitats i interessos. I treballar per dur a terme les seves propostes.

Es treballa a partir d’un programa individual:

  • Es programen visites periòdiques quinzenals amb la persona tutelada, per fer un seguiment personal i un acompanyament afectiu.
  • Entrevistes individuals amb la família, segons la persona.
  • Reunions de seguiment amb el Servei de Llar.
  • Reunions amb el Servei d’Atenció Diürna.
  • Seguiment mèdic i especialistes.

Horaris de Funcionament

El servei funciona els 365 dies de l’any.

Contacte

Contactar a través del correu electrònic o per telèfon. De dilluns a divendres de 10 a 14h.

Adreça: C/Amilcar 36, 08031 Barcelona
Telèfon: 93 358 03 01
E-mail: fundacio@sastrada.org